نامه شرق

آینده سیاسی ایران و طبقه متوسط

آینده سیاسی ایران و طبقه متوسط
 
طبقه متوسط الگوی خوبی برای اقشار تهیدست جامعه است. در حالی که تهیدستان، قشر مرفه را حداقل از نظر ارزش‌های اجتماعی کمتر از طبقه متوسط تایید می‌کنند. در هدف گیری‌های سیاستمداران زیرک، طبقه متوسط مکان ویژه‌ای دارد.
ادامه مطلب

چگونه از عقاید احمقانه بپرهیزیم. برتراند راسل

ادامه مطلب